Пазарите придобиха определено по-бичи след два положителни икономически доклада